Andes E&C – Lễ Ký Kết Hợp Đồng Dự Án Nhà Xưởng UNI-TREND Việt Nam

2024-06-10T16:32:21+07:00

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG UNI-TREND VIỆT NAM Ngày 25/03/2024, tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng Dự án Nhà xưởng UNI-TREND Việt Nam – một trong những dự án tiềm