Andes E&C hỗ trợ khách hàng ngay từ các bước lập kế hoạch đầu tư, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện trong tư vấn đầu tư bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Chúng tôi tư vấn các thủ tục pháp lý để cung cấp cho khách hàng một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp, các dịch vụ của chúng tôi cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng để giúp khách hàng tránh những rủi ro trong kinh doanh.